• Mayflower 1900-01 1829 visits Mayflower 1900-01
 • Sunday Magazine 1915-04-11-01 2084 visits Sunday Magazine 1915-04-11-01
 • Photoplay 1927-10 2513 visits Photoplay 1927-10
 • Modern Priscilla 1923-10 4257 visits Modern Priscilla 1923-10
 • American 1927-11 2633 visits American 1927-11
 • Ainslee's 1906-01 3303 visits Ainslee's 1906-01
 • Ladies' World 1916-12 2608 visits Ladies' World 1916-12
 • Ladies' World 1911-05 2259 visits Ladies' World 1911-05
 • Ladies' World 1912-01 2986 visits Ladies' World 1912-01
 • Ladies' World 1912-11 2595 visits Ladies' World 1912-11
 • Ladies' World 1912-09 3773 visits Ladies' World 1912-09
 • Ladies' Home Journal 1907-10 4321 visits Ladies' Home Journal 1907-10
 • Ladies' Home Journal 1935-09 3779 visits Ladies' Home Journal 1935-09
 • Ladies' Home Journal 1935-10 3672 visits Ladies' Home Journal 1935-10
 • Ladies' Home Journal 1936-08 3055 visits Ladies' Home Journal 1936-08
 • Ladies' Home Journal 1936-10 3894 visits Ladies' Home Journal 1936-10