• Argosy 1940-01-27 1965 visits Argosy 1940-01-27
 • Body by Fisher -1939A 25 visits Body by Fisher -1939A
 • Collier's 1938-05-07 415 visits Collier's 1938-05-07
 • Ford Cars -1928A 2054 visits Ford Cars -1928A
 • Four-Track News 1904-10 434 visits Four-Track News 1904-10
 • Horton Western Washer -1890A 2217 visits Horton Western Washer -1890A
 • Liberty 1936-04-04 1911 visits Liberty 1936-04-04
 • Life 1914-10-22 1766 visits Life 1914-10-22
 • Pointer 1929-03-29 875 visits Pointer 1929-03-29
 • Saturday Evening Post 1935-05-25 940 visits Saturday Evening Post 1935-05-25
 • Science and Mechanics 1937-04 1340 visits Science and Mechanics 1937-04
 • Scientific American 1884-01-05 1310 visits Scientific American 1884-01-05
 • Scientific American 1884-05-10 1123 visits Scientific American 1884-05-10
 • Scientific American 1913-12-20 1033 visits Scientific American 1913-12-20
 • Short Wave Craft 1935-08 1131 visits Short Wave Craft 1935-08